Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2016

gurski
19:40
Ixaxxar by Michał Karcz
Reposted fromcorvax corvax
gurski
19:40
gurski
19:40
3917 4ab3 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viaveryrude veryrude
gurski
19:38
Play fullscreen
Reposted bynitroventWarpRider
gurski
19:37
Play fullscreen
Od dłuższego czasu przed pracą, po pracy przychodzi ochota na posłuchanie czegoś cięższego. Uciekłem nie wiem kiedy w coś łagodniejszego, nic złego to nie przyniosło, ale jakoś tak inaczej jest. I czuję głód, dosłownie głód brzmień ciężkich. Takich, że siedzenie przy biurku czy stole podczas odsłuchu staje się niewygodne i przenosisz się na podłogę. Kładziesz się krzyżem albo w pozycji w jakiej czekało się na przyjście na świat, co kto lubi.
I przyjmujesz te dźwięki.
Reposted fromcorvax corvax
gurski
19:36
6003 e124
Reposted fromcorvax corvax viaLuukka Luukka
gurski
19:35

gurski
19:31
7312 4d8b
gurski
19:24
9124 db97 500
Reposted fromKACHA KACHA viapanigrabarz panigrabarz
gurski
19:19
Lata 70.
gurski
19:19
9488 9303
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viatfu tfu
gurski
19:18
Reposted frominculubum inculubum viakapitandziwny kapitandziwny
gurski
19:17
gurski
19:14
8195 620a
Reposted fromzciach zciach viaLuukka Luukka
gurski
18:28
gurski
18:23
3300 a8fd
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
gurski
18:16
gurski
18:16
gurski
18:15
Reposted fromcarfreitag carfreitag viatfu tfu
gurski
18:14
2736 525a 500
Reposted fromkjuik kjuik viavol vol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl